Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő

Az Ön személyes adatainak jelen adatvédelmi tájékoztatóban megnevezett kezeléséért felelős vállalkozás:

Property Support Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2094 Nagykovácsi, Virányos sétány 63.

Fióktelepe: 1037 Budapest, Montevideó utca 2/C.

Képviseli: Szarka János, ügyvezető igazgató

Telefon: +36 70 383 7383

E-mail: szarka@propertysupport.hu

1. Weboldalunk használata

A honlapon található tartalmak törlése, módosítása, mások általi kereskedelmi forgalomban való használata nem megengedett. A honlapon lévő képek, írások, szellemi termékek és egyéb dolgok a Property Support Kft. tulajdonát képezik, annak beleegyezése nélkül nem használhatók fel.

2. Szellemi tulajdonjogok

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, mozgókép, hang, szoftver és egyéb anyag (továbbiakban „feltöltött tartalmak”) szerzői vagy védjegyjogai a Property Support Kft tulajdonát képezik, vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével került a webhelyre.
A Property Support Kft előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül tilos kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely elemét, tartalmát.

3. Adatkezelés

A Property Support (a továbbiakban: „mi“) tiszteletben tartja az Ön magán- és személyes szféráját. Ezért nagyon komolyan vesszük az Ön személyes adatainak a védelmét.

Jelen adatvédelmi tájékoztató az Ön személyes adatainak gyűjtéséről, kezeléséről és felhasználásáról (ezeket a továbbiakban együttesen „adatkezelésnek“ nevezzük) tájékoztat, ha és amennyiben ezek a weboldalaink használata során adatkezelésre sor kerül. Ezen kívül tájékoztatunk minden adatkezeléssel érintett személyt az őt megillető jogokról. Az adatok kezelése során az irányadó jogszabályokban előírt adatvédelmi szabályok és alapelvek legszigorúbb figyelembe vételével járunk el.

4. Definíciók

Az adatvédelmi tájékoztatóban használt kifejezések az Európai Unió 2016/679 általános adatvédelmi rendeletében (GDPR) használt jelentéssel bírnak.

 

5. Adatkezelés és az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés valamennyi alábbiakban bemutatott esetében kerüljük a felesleges adatkezelést és az adattakarékosság alapelvét vesszük figyelembe. Ezt azt jelenti, hogy olyan kevés személyes adatot dolgozunk fel, amennyire csak lehetséges.

Az Ön hozzájárulása alapján kezeljük az adatait, ha és amennyiben Ön beleegyezését adta ehhez. Ebben az esetben ezeket az adatokat csak a hozzájárulás megadásakor megjelölt célra és terjedelemben kezeljük, pl. csak a hozzájárulásának megfelelően tájékoztatjuk Önt a termékeinkről és a szolgáltatásainkról.

Az Ön beleegyezése alapján történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6 cikke (1)1 a pontja, Ön azonban bármikor jogosult hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonását e-mailben vagy postai úton az 1. pontban megnevezett Adatkezelő elérhetőségére küldheti meg. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A személyes adatokat a hozzájárulás céljának elérését követően a jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség elteltével töröljük.

A hozzájárulás keretén belül sor kerülhet az Ön személyes adatainak harmadik személy részére történő továbbítására, aki ezeket az adatokat kizárólag a hozzájárulás céljának megfelelően kezeli.

6. Sütik (Cookie-k)

Weboldalainkon kizárólag technikai sütiket használunk. A sütik olyan szöveges állományok, amelyeket az Ön internetes böngészője a weboldalunkon történő első látogatás során letölt. Ezek a sütik elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a weboldalaink és azok funkciói szabályszerűen működjenek. A weboldalaink látogatása a technikai sütik nélkül nem lehetséges.

7. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon veszi fel velünk a kapcsolatot (pl. szolgáltatásainkkal kapcsolatos ajánlatkérések), az Ön által megadott személyes adatokat kezeljük. Ebben az esetben az adatkezelés az ajánlatkérések feldolgozására vagy az Önnel való kapcsolatfelvételre korlátozódik.

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6 cikke (1) a pontja (hozzájárulás) képezi, Ön azonban bármikor jogosult hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonását e-mailben vagy postai úton az 1. pontban megnevezett Adatkezelő elérhetőségére küldheti meg.
A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A szerződéses vagy más jogviszony esetén az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikke (1) b pontja biztosítja. Ez vonatkozik pl. egy olyan kapcsolatfelvételre, amelynek szerződéskötés a célja.

Egyéb esetben a GDPR 6. cikke (1) f pontja képezi a jogalapot. A jogos érdek az előzőekben leírt okokból következik. Ebben az esetben megilleti Önt az adatkezeléssel szembeni tiltakozás lehetősége. A tiltakozást e-mailben vagy postai úton az 1. pontban megnevezett Adatkezelő elérhetőségére küldheti meg. Az Ön jogainak érvényesítéséig történt adatkezelés jogszerűségét ez nem érinti.

A személyes adatokat a jogos érdekek visszavonását vagy elérését követően vagy tiltakozás esetén a törvényben előírt megőrzési kötelezettség elteltével töröljük. Kapcsolatfelvétel esetén az adatait töröljük, mihelyt a mindenkori ajánlatkérés megtörtént, vagy ha tiltakozik az adatkezelés ellen, amely során az utóbbi esetben megszüntetjük a levelezést.

8. A hozzájárulás visszavonásának és a tiltakozás joga

a)     Adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga

Ön jogosult, hogy a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást bármikor visszavonja.
A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

b)     A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok GDPR 6. cikke (1)e vagy f pontja alapján történő kezelése ellen (GDPR 21. cikk 1. bekezdés). A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Tiltakozás esetén nem kezeljük tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha az adatkezelés a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Ha az Ön személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon ez ellen (GDPR 21. cikk 2. bekezdés).
Tiltakozás esetén nem kezeljük tovább a személyes adatokat. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelési hozzájárulás visszavonását és a tiltakozást bármikor megküldheti levélben vagy e-mailben az 1. pontban megnevezett Adatkezelő elérhetőségeire.

 9. További jogok

a)     A tájékoztatáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait.

b)     A hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy bármikor tájékoztatást kapjon tőlünk az Ön személyéhez kapcsolódó személyes adatok kezeléséről, és hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy a személyes adatait harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére továbbítottuk-e. Amennyiben ez az eset fennáll, Ön jogosult arra is, hogy a tájékoztatást kapjon a továbbításhoz kapcsolódó megfelelő garanciákról.

c)    A helyesbítéshez való jog

Önnek joga van, hogy kérje az Önre vonatkozó helytelen személyes adatok haladéktalan helyesbítését. Továbbá megilleti a jog, hogy az adatkezelés céljának figyelembevételével kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

d)     A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

A GDPR előírja a törléshez való jogot. Ennek megfelelően Ön jogosult arra, hogy kérésére haladéktalanul töröljék az Önre vonatkozó személyes adatokat.

e)    Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést.

f)     Az adathordozhatósághoz való jog

Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog, azonban felhívjuk a figyelmét, hogy olyan adatot nem kezelünk, amelyre az adathordozhatósághoz való jog vonatkozhatna.

g)     A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Jogsértő adatkezelés esetén bírósághoz lehet fordulni, illetve panasszal lehet élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

10. Harmadik személy hozzáférése az Ön személyes adataihoz

Az adatkezelést mi magunk végezzük és amennyiben ezt kifejezetten nem zártuk ki, az általunk megbízott szolgáltató, valamint a megfelelő hozzájárulás esetén vagy szerződéses viszony keretén belül egyéb harmadik személy, álnevesített adatok esetében pedig jogszerűen megbízott egyéb harmadik személy.

Egyéb esetben harmadik személynek nincs hozzáférése az Ön személyes adataihoz. Ezeket semmiképpen nem értékesítjük vagy hasznosítjuk más módon. Csak hatósági vagy törvényben előírt felszólításra, valamint a törvényben előírt közlési kötelezettség esetén kezeljük az adatokat, különös tekintettel az állami szerveknek való továbbításra.

11. Gyermekek

Nem kezeljük olyan személyek személyes adatait, akik a 16. életévüket még nem töltötték be. Ha tudomásunkra jut, hogy ilyen adatokat a szülők vagy más nevelésre jogosult hozzájárulása nélkül továbbították számunkra, haladéktalanul töröljük ezeket. Ennek során az Ön szülőként vagy nevelésre jogosultként nyújtott megfelelő tájékoztatására vagyunk utalva.

12. Tárolás időtartama valamint törlés és korlátozás/hozzáférhetőség megszüntetése

Az Ön személyes adatait csak arra az időszakra vonatkozóan kezeljük, amely a tárolás céljának megvalósításához szükséges, vagy ha ezt a vonatkozó törvényben előírt adatvédelmi szabályok előírják. Ha a tárolás célja megszűnik vagy a vonatkozó törvényben előírt adatvédelmi szabályokban előírt tárolási idő lejár, a személyes adatokat a szokásos módon és a jogszabályi előírásoknak megfelelően töröljük vagy korlátozzuk/megszüntetjük a hozzáférhetőséget. Szerződéses jogviszony esetén ezeket az elveket az elévülési időre figyelemmel alkalmazzuk.

13. Jelen adatvédelmi tájékoztató módosítása

Jelen adatvédelmi tájékoztatót folyamatosan aktualizáljuk. Ezért szükséges lehet, hogy az adatvédelmi tájékoztatót a megváltozott valós vagy jogszabályi keretfeltételekhez igazítsuk. Ezek a kiigazítások a weboldalaink használatával kerülnek elfogadásra.